Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en verkoop voorwaarden van Kalfsupport

 • Toepasselijkheid
  • Deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle verkoop- en leveringsovereenkomsten, prijsoffertes en aanbiedingen waarbij als verkoper optreedt de besloten vennootschap Kalfsupport, De Steenmaat 4, 7783 DE Gramsbergen met als eigenaar Leo Hulter(hierna te noemen: Kalfsupport dan wel verkoper).
  • Alle offertes vinden plaats onder toepasselijke verklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten.
  • Eventuele inkoop – en/of verkoop -en/of leveringsvoorwaarden van de wederpartij zullen slechts van toepassing zijn, voor zover Kalfsupport zich met de toepassing daarvan schriftelijk uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard.
  • Deze voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op het verrichten van diensten.

 • Aanbieding en bevestiging
  • Prijsoffertes en aanbiedingen, door of namens verkoper gedaan, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, hetzij telefonisch, hetzij op enige andere wijze, geschieden steeds vrijblijvend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Alle door Kalfsupport gedane aanbiedingen zijn geldig gedurende dertig dagen na de dagtekening van de offerte en worden vrijblijvend gedaan. Indien een aanbieding door de wederpartij wordt aanvaard, heeft Kalfsupport het recht het aanbod binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 • Overeenkomst
  • De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod Kalfsupport heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken, dat de koper zich verenigt met toepasselijk verklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van een toepasselijk verklaring van eigen inkoopvoorwaarden.
  • De overeenkomst tot koop en levering van de goederen komt tot stand op het moment door een daartoe strekkende opdracht van de wederpartij. Indien dit mondeling geschiedt, dan geldt de door de koper ondertekende orderbevestiging, onder vermelding van datum, als bewijs van opdracht. Indien de relatie tussen Kalfsupport en de wederpartij van duurzame aard is, geldt als bewijs van opdracht de handelingen welke tussen partijen te doen gebruikelijk zijn.
  • Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen op de oorspronkelijke overeenkomst zijn eerst bindend voor partijen indien met bekwame spoed schriftelijk door Kalfsupport bevestigd.
  • Belastingen, invoerrechten, heffingen en/of andere lasten van overheidswege, die eerst na het uitbrengen van een prijsofferte, aanbieding of het sluiten van een koopovereenkomst ingevoerd zijn of aan verkoper bekend zijn geworden, zullen door verkoper aan koper in rekening worden gebracht. Ook al is er bij bedoelde offerte, aanbieding en/of koopovereenkomst met deze belastingen, invoerrechten, heffingen en/of andere lasten geen rekening gehouden. Hetzelfde geldt ten aanzien van door de overheid na offerte, aanbiedingen of het tot stand komen van een koopovereenkomst toegepaste verhogingen van reeds bestaande belastingen, invoerrechten en/of andere lasten.

 • Levering en risico
  • Bij Franco leveringen door verkoper aan koper worden de zaken naar koper of diens bedrijf voor rekening en risico van verkoper vervoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. In alle andere gevallen worden de zaken vervoerd voor rekening en risico van koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Ook indien Franco-levering is overeengekomen, is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade (zoals transport-, brand-, waterschade, diefstal of verduistering) tijdens het vervoer door de goederen geleden. De wederpartij dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren.
  • Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de levertijden geldt niet als wanprestatie en geeft de wederpartij daardoor geen enig recht op schadevergoeding. In geval van overmacht, bijvoorbeeld door weersomstandigheden, kan door de wederpartij geen levering worden geëist noch een schadevergoeding deswege.
  • Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop Kalfsupport de order heeft bevestigd.
  • Kalfsupport mag het door de wederpartij opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen, totdat hem schriftelijk een nieuw c.q. ander adres is meegedeeld.
  • Ten aanzien van door hem verkochte en geleverde zaken is verkoper tegenover koper alleen dan voor vrijwaring tegen verborgen gebreken gehouden en alleen dan voor schade, welke dan ook, ontstaan door verborgen gebreken, aansprakelijk, in geval dat:
   • De verkochte en geleverde zaken – hetzij mengvoeders hetzij andere zaken – door verkoper zelf zijn geproduceerd en rechtstreeks – derhalve niet via een tussenhandelaar – door of namens verkoper aan koper zijn afgeleverd, doch in de hier sub a bedoelde gevallen slechts, indien en voor zover de verborgen gebreken te wijten zijn aan de schuld van verkoper, alsmede – buiten het geval van aan verkoper te wijten schuld- indien en voor zover de fabrikant of leverancier, van wie verkoper de in de door haar verkochte en geleverde mengvoerders en/of andere zaken verwerkte grondstoffen en/of artikelen, waaraan de verborgen gebreken in feite kleven, heeft ontvangen, door verkoper aansprakelijk kan worden gesteld en deze fabrikant of leverancier op zijn beurt daadwerkelijk tot het vergoeden van de geleden schade aan verkoper overgaat.
   • De verkochte en geleverde mengvoeders en/of andere zaken die door anderen dan verkoper zijn gefabriceerd en/of bewerkt, althans door anderen dan verkoper zijn geleverd, zonder dat verkoper deze mengvoeders en/of andere zaken nader heeft bewerkt en/of veranderingen heeft doen ondergaan, doch in de hier sub b bedoelde gevallen slechts indien en voor zover de fabrikant of leverancier van wie verkoper de verkochte en geleverde mengvoeders en/of andere zaken heeft ontvangen, door verkoper aansprakelijk worden gesteld en deze op zijn beurt daadwerkelijk tot het vergoeden van de geleden schade overgaat.

 • Opslag
  • Indien om welke reden ook de koper niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal de verkoper, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de koper de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de koper bezorgd zijn.
  • De koper is verplicht aan de verkoper de opslagkosten volgens het bij de verkoper gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.

 • Monsters en voorbeelden
  • Indien door Kalfsupport een monster of voorbeeld wordt getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding; de specifieke hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoond of verstrekte monster of voorbeeld.

 • Aanvaarding en reclame
  • Koper dient de door verkoper verkochte en geleverde zaken terstond na aflevering te controleren voor wat betreft hoeveelheid, gewicht en deugdelijkheid.
  • Ingeval van niet-zichtbare gebreken in het door verkoper verkochte en geleverde zal koper hierover zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen twee dagen na de dag van het constateren van het gebrek en tevens binnen de tijd van drie weken na de dag van aflevering, bij verkoper moeten reclameren.
  • In het geval van zichtbare gebreken en gebreken welke na onder 6.a. bedoelde controle behoren te worden ontdekt, zullen reclames betreffende het verkochte en geleverde zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen twee dagen na de dag van aflevering, aan verkoper moeten worden bekend gemaakt.
  • Indien binnen de hiervoor bedoelde termijn niet bij verkoper zal zijn gereclameerd, zal
   de kop er geacht worden het gekochte en geleverde als volkomen deugdelijk te hebben geaccepteerd respectievelijk akkoord te zijn gegaan met de geleverde hoeveelheid en gewicht en zullen vrachtbrieven, bonnen, facturen, boekhouding en verdere administratie van verkoper als volledig en onbetwistbaar bewijs dienen.
  • Alle verkopen van verkoper vinden plaats tegen de op de dag van aflevering door
   verkoper berekende dagprijzen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Indien na het sluiten van koopovereenkomsten van overheidswege ter zake van prijsbeleid voorschriften worden uitgevaardigd en/of nadien dan bekend worden, ten gevolge waarvan verkoper verplicht is andere prijzen dan de in de vorige zin bedoelde dagprijzen in rekening te brengen en/of ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst op bedrijfseconomische gronden niet meer verantwoord is, is verkoper gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, zonder tegenover koper tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.
  • Verhoging van de transportkosten, buiten toedoen van verkoper ontstaan en bij afsluiten van de overeenkomst nog niet bekend, mogen door verkoper steeds aan koper worden door berekend.
  • Mocht koper bij gebleken gegrondheid van zijn reclame-eventueel na teruggave van geleverde goederen door koper aan verkoper- recht hebben op restitutie van het door hem aan verkoper reeds betaalde, dan is verkoper terstond tot terugbetaling gehouden.

 • Levertijden
  • Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
  • Indien de laatste dag van een opgegeven levertijd mocht vallen op zaterdag, zondag,
   Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, een van beide Kerstdagen of de dag, welke door de overheid ter viering van de nationale bevrijding is aangewezen, geldt als laatste dag van de opgegeven levertijd de eerst volgende werkdag.
  • Wanneer de verkochte zaken door koper na afloop van de opgegeven levertijd niet in
   ontvangst zullen zijn genomen door een omstandigheid welke aan koper is te wijten, zal verkoper gerechtigd zijn naar keuze ofwel deze zaken ter beschikking houden van
   koper en voor diens rekening en risico op te slaan op een door verkoper te bepalen
   plaats, in welk geval koper zelf voor het afhalen dient zorg te dragen, ofwel gebruik
   maken van de mogelijkheid tot ontbinding van de koopovereenkomst middels een
   schriftelijke verklaring. In dit laatste geval is koper aansprakelijk voor de door verkoper geleden schade.
  • In het onder 18.c bedoelde geval blijft koper verplicht tot betaling binnen de normale
   betalingstermijn, in welk geval als dag van aflevering geldt de dag, waarop de zaken voor het eerst tevergeefs zijn aangeboden.

 • Niet toerenbare tekortkoming
  • Tijdens overmacht worden leverings- en andere verplichtingen van verkoper opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verkoper niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
  • Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
  • Onder overmacht in bovenstaande zin wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen :
   • stormschade en/of schade ten gevolge van natuurrampen;
   • storingen en/of belemmeringen door derden veroorzaakt, werkstakingen, gedwongen bedrijfssluiting, oproer in Nederland en/of in landen van herkomst van de te leveren goederen en/of van daarin te verwerken grondstoffen;
   • oorlog en/of oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie in Nederland en/of in landen van herkomst van de te leveren goederen en/of van daarin te verwerken grondstoffen;
   • verlies of beschadiging van materiaal bij transport;
   • ziekte van een of meer onvervangbare werknemers;
   • in- en uitvoerverboden en andere belemmerende maatregelen, uitgevaardigd respectievelijk genomen door enige overheid;
   • verbod tot leveren aan koper, opgelegd door groepen, organisaties, instellingen of contractuele vormen samenwerking, waarbij verkoper is aangesloten respectievelijk, waarvan verkoper deel uitmaakt;
   • gebrek aan of storingen ten aanzien van middelen van vervoer;
   • brand of andere ongevallen in het bedrijf;
   • niet- of niet-tijdige leveringen aan verkoper door leveranciers in binnen- en/of buitenland anders dan ten gevolge van wanprestatie van verkoper;
   • stagnatie in zowel de binnenlandse als zowel als de buitenlandse aanvoer;
    een en ander zowel indien omstandigheden voorkomen bij het bedrijf van verkoper als bij toeleveranciers.
   • Verkoper heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht oplevert intreedt nadat zij aan haar verplichtingen had behoren te voldoen.

 • Eigendomsvoorbehoud
  • Zolang koper niet het volledige bedrag van de ingevolge een met verkoper gesloten
   koopovereenkomst verschuldigde koopsom met eventueel renten en bijkomende kosten
   heeft voldaan, behoudt verkoper zich de eigendom van de ingevolge deze verkoopovereenkomst verkochte en geleverde zaken voor. Zolang verkoper de eigendom behoudt derhalve tot algehele voldoening- is koper verplicht aan verkoper of haar gemachtigde desgevraagd mede te delen, waar de verkochte en geleverde zaken zich bevinden en verkoper of haar gemachtigde desverlangd toegang tot het verkochte en geleverde te verschaffen.
  • Ingeval koper een verplichting uit een met verkoper gesloten koop en verkoopovereenkomst niet of slechts gedeeltelijk nakomt , is verkoper gerechtigd de verkochte en geleverde zaken zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te vorderen.
  • Zolang koper de van verkoper gekochte en ontvangen zaken niet volledig heeft betaald, is hij niet bevoegd deze zaken aan derden te verpanden, de eigendom daarvan aan derden over te dragen en/of daarover te beschikken, tenzij zulks geschiedt volgens de normale bestemming van die zaken en in de normale uitoefening van zijn bedrijf door koper. Bij overtreding van deze bepaling wordt de koopprijs – ook indien zulks, om welke reden dan ook, nog niet het geval was – onmiddellijk voor het volle bedrag opeisbaar.

 • Betaling, opeisbaarheid, beëindiging van de overeenkomst
  • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, heeft verkoper zonder enige korting en/of schuldvergelijking recht op betaling van de koopprijs binnen 14 dagen na aflevering van de verkochte goederen.
  • Betaling aan vertegenwoordigers en/of andere tussenpersonen is slechts dan voor koper bevrijdend en rechtsgeldig, wanneer deze vertegenwoordigers of andere tussenpersonen in het bezit zijn van een schriftelijke machtiging tot het voor en namens verkoper in ontvangst nemen van betalingen.
  • De koper, die de onder 26 omschreven betalingstermijn overschrijdt, zal vanaf dat moment der overschrijding tot de dag der algehele voldoening over de verschuldigde koopsom, althans over het nog niet betaalde gedeelte daarvan, een rente verschuldigd worden van 1,5 % per maand.
  • Indien koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van een week, is de verkoper bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is koper aansprakelijk voor de door verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van ingebrekestelling.
  • Indien verkoper bij wanprestatie van koper tot buitengerechtelijke incassomaatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van koper. Deze kosten bedragen 10 % van het factuurbedrag, wanneer het een vordering binnen Nederland betreft, en 15 % van het factuurbedrag wanneer het een vordering in het buitenland betreft, in beide gevallen met een minimum van € 200,-.
  • Indien verkoper voor of tijdens de uitvoering van een koop- en verkoopovereenkomst naar haar redelijk oordeel duidelijke aanwijzingen mocht verkrijgen, dat de kredietwaardigheid van de koper gering is of sterk verminderd is, dan heeft verkoper- zonder dat zij tot enige aanzegging of andere formaliteit tegenover koper verplicht is- het recht om niet te leveren respectievelijk verdere leveringen uit te stellen, zolang koper tot genoegen van verkoper geen zekerheid zal hebben gesteld voor betaling, zulks ongeacht of de betaling a contant dan wel binnen een zekere tijd na levering dient te geschieden. In het in de vorige zin bedoelde geval zal verkoper derhalve ook, indien de betaling niet a contant doch binnen een zekere tijd dient te geschieden, zonder meer op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de gehele koopprijs van reeds geleverde zaken en op straffe van stopzetting van de levering respectievelijk verdere levering, zekerheidsstelling voor de betaling kunnen verlangen binnen de gestelde termijn.
  • Voor zover verkoper voorschotten in geld en/of geldleningen aan koper heeft verstrekt, direct of indirect verband houdende met verrichtte en/of nog te verrichtten verkopen en leveringen hetzij van mengvoeders, hetzij van andere zaken en/of met andere contractuele relaties tussen verkoper en koper, is het hiervoor onder 26 t/m 31 – behoudens voor wat betreft de in verband met de verkoop en levering van zaken gestelde krediettermijn- mutatis mutandis van toepassing. Verkoper heeft- tenzij later schriftelijk nader anders zal zijn overeengekomen- zonder enige korting en/of schuldvergelijking recht op terugbetaling van de aan koper in geld verstrekte voorschotten en/of geldleningen vanaf de dag, dat deze ingevolge hetzij mondelinge, hetzij schriftelijke overeenkomst, dan wel ingevolge het hiervoor onder 31 bepaalde opeisbaar zijn. Vanaf die dag zal ook conform de onder 28 bepaalde rente worden berekend, tenzij bij het verstrekken van de voorschotten en/of geldleningen mondeling of schriftelijk een hoger percentage dan het daar genoemde tussen koper en verkoper mocht zijn overeengekomen, in welk geval ook vanaf die dag rente conform dat hogere percentage aan koper in rekening zal worden gebracht.
  • Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is de verkoper bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling.
  • De vorderingen van verkoper op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
   • indien na het sluiten van de overeenkomst aan verkoper omstandigheden ter kennis komen die Verkoper goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
   • indien verkoper de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stelle voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
    In de hierboven genoemde gevallen is verkoper bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel ontbinding van de overeenkomst te vorderen, één en ander onverminderd het recht van verkoper om nakoming te vorderen en/of schadevergoeding te vorderen.
   • indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan verkoper zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 • Opschorting en Ontbinding
  • Onverminderd het hiervoor bepaalde en onverminderd diens recht op vergoeding van schade en kosten, wordt de (koop)overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring:
   • op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of een verzoek van de verkoper, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent, of;
   • ingeval de wederpartij, niet, niet-tijdig of niet behoorlijk zijn verplichtingen nakomt, of;
   • ingeval de wederpartij zijn bedrijf of een gedeelte daarvan liquideert of stillegt.
   • Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen terstond en geheel opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade en kosten, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.
   • Overigens zijn de vorderingen, die Kalfsupport op de wederpartij ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst mocht hebben of verkrijgen, terstond en geheel opeisbaar.

 • Aansprakelijkheid
  • Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid zoals geregeld in deze algemene voorwaarden en enkel mits is door de wederpartij is voldaan aan de aldaar gestelde voorwaarden.
  • Kalfsupport is aansprakelijk voor schade aan zaken en personen, veroorzaakt door opzet of grove schuld door Kalfsupport of haar leidinggevende ondergeschikten.
  • Overigens is de aansprakelijkheid van Kalfsupport beperkt tot maximaal het bedrag van de door haar ter zake gehouden aansprakelijkheidsverzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt.
  • Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Kalfsupport te zake de geleverde zaken en/of bijkomende dienstverlening beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde zaken/diensten en overigens tot het bedrag van de uitkering van haar aansprakelijkheidsverzekering.
  • Zodra de wederpartij ontdekt of had kunnen ontdekken dat de door Kalfsupport verstrekte gegevens kennelijke onduidelijkheden en/of onjuistheden bevatten, is hij gehouden te wachten met het gebruik en/of verwenden van de goederen. De wederpartij dient Kalfsupport onmiddellijk van zijn bevindingen in kennis te stellen. Kalfsupport is niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit een in strijd met het voorgaande aangevangen gebruik of verwending.
  • Het gebruik van de door Kalfsupport geleverde goederen is door haar niet controleerbaar. Kalfsupport staat niet in voor gebruik en/of verwending van het geleverde waarvoor de koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan Kalfsupport kenbaar is gemaakt dan wel op andere wijze bekend is, tenzij het tegendeel tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Kalfsupport is derhalve niet aansprakelijk voor enigerlei schade welke voortvloeit uit een gebruik dat afwijkt van de door Kalfsupport verstrekte gegevens of dat blijk geeft van onoordeelkundigheid.

 • Afwijkende bedingen
  • Bedingen, afwijkende van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn alleen dan van kracht indien zij schriftelijk tussen koper en verkoper zijn overeengekomen.

 • Rechtsvorderingen
  • Bezwaren tegen de factuur en/of het factuurbedrag, dienen binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk worden medegedeeld aan Kalfsupport, bij gebreke waarvan de vordering als juist wordt aangenomen.
  • Eventuele rechtsvorderingen, die de wederpartij jegens heeft uit welke hoofde dan ook, dient deze op straffe van verval van alle rechten te worden ingesteld binnen een jaar nadat de overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen.

 • Toepasselijk recht, forumkeuze
  • Ter zake van alle verbintenissen en rechtsvorderingen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
  • Eventuele geschillen over alle verbintenissen en rechtsvorderingen welke uit de overeenkomst voortvloeien zullen naar gelang de absolute bevoegdheid in eerste instantie worden berecht door de relatief bevoegde Kantonrechter, althans de Arrondissementsrechtbank van het arrondissement waarin het bedrijf van Kalfsupport is gevestigd. Kalfsupport blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
  • Bij eventuele verschillen in de Nederlandse en een tekst van deze voorwaarden in een andere taal heeft de Nederlandse tekst voorrang.